","",$wp_meta); $wp_meta = str_replace("","",$wp_meta); $wp_meta = str_replace("","",$wp_meta); $wp_meta = str_replace(" ","",$wp_meta); ?> <? echo $wp_title;?>

กองทุนรวม

อยากลงทุน กองทุนรวม LTF/ RMF ต้องเตรียมตัวยังไง ?

อยากลงทุน กองทุนรวม LTF/ RMF ต้องเตรียมตัวยังไง ? – ประเมินรายได้ประจำปี ของตนเอง ขั้นตอนแรกนั้นเป็นการดูว่า คุณมีรายได้ หรือมีกำลังมากน้อยแค่ไหน โดยดูว่า ในปีที่ผ่านมาคุณมีรายได้เท่าไหร่ (หรือย้อนหลังหกเดือน แล้วคูณด้วยสอง) ที่ต้องวางแผนในส่วน …